Jenkins – Tuấn Devhttps://datuan.dev Just a personal blogThu, 10 Sep 2020 02:10:57 +0000vi hourly 1 https://datuan.dev/wp-content/uploads/2019/02/favlock.pngJenkins – Tuấn Devhttps://datuan.dev 3232Tình hình theme mới, chuyển server và CI/CDhttps://datuan.dev/backlog/tinh-hinh-theme-moi-chuyen-server-va-ci-cd/ https://datuan.dev/backlog/tinh-hinh-theme-moi-chuyen-server-va-ci-cd/#respondThu, 10 Sep 2020 02:09:55 +0000https://datuan.dev/?p=3000https://datuan.dev/backlog/tinh-hinh-theme-moi-chuyen-server-va-ci-cd/feed/0