Bài viết có tag "elasticsearch"

  • Published on

    Cảnh báo về việc public các server Elasticsearch

    Khác với database Redis ở bài trước chỉ chứa những dữ liệu phân mảnh, cache, không cấu trúc và khó tìm kiếm phân loại thì Elasticsearch nguy hiểm hơn ở nhiều cấp độ. Mình có thể tự tin nói rằng hơn 95% dữ liệu được index trong Elasticsearch là dữ liệu quan trọng về người dùng, doanh thu, kháchh hàng, các thiết bị, lượng truy cập, log,... mà bên quản lý sẽ cần để truy xuất và tạo report.